Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

disiplin cezaları

Giriş
ÖĞRENCİLERİN YURTTA İŞLEMİŞ OLDUKLARI SUÇLARA KARŞI UYGULANAN CEZALAR
 
MADDE 26 -
(1) Bu Yönetmelikte yazılı olan hususlara riayet etmeyen, yasaklara uymayan, kurum içinde ve dışında öğrenciye yakışmayan tutum ve davranışta bulunan öğrencilere, aşağıdaki disiplin cezaları verilir:

a)Uyarma

b)Kınama

c)Yurttan geçici çıkarma

ç)Yurttan süresiz çıkarma

(2) Uyarma ve kınama cezaları; öğrenciye yaptığı suçtan dolayı, bir daha suç işlememesi için dikkatli olması yönünde yapılan yazılı ihtardır.
(3) Yurttan geçici çıkarma cezası; öğrencinin 1 haftadan 1 aya kadar yurttan uzaklaştırılmasıdır. Öğrenci, bu ceza kendisine tebliğ edildiğinde derhal yurdu terk etmeye mecburdur.
(4)Yurttan süresiz çıkarma cezası;  öğrencinin yurtla ilişiğinin tamamen kesilmesidir. Öğrenci, bu ceza kendisine tebliğ edildiğinde derhal yurdu terk etmeye mecburdur. Bu şekilde yurttan çıkarılan öğrenci, gelecek yıllarda da Emniyet Genel Müdürlüğüne ait yurtlardan faydalanamaz.
(5) Verilen cezalar öğrencinin siciline işlenir.
Uyarma
MADDE 27 - (1) Uyarma cezasının verilmesini gerektiren haller şunlardır:
 
a) Ziyaretçileri, yurda bu amaçla ayrılmış yer ve zamanlar dışında kabul etmek,
b) Yemekhane, yatakhane, çalışma odası, dinlenme salonları ve koridorlar gibi genel yerlerde gürültü yapmak ve yüksek sesle konuşmak,
c) Yurt içinde laubali hareketleri alışkanlık haline getirmek, yatakhane haricinde pijama, gecelik ve yurt içinde giyilmesi yasaklanmış kıyafetle dolaşmak,
ç) Yatağını düzeltmemek, nevresimlerini kirli tutmak, elbise ile yatağa yatmak veya ayakkabılı olarak yatağa uzanmak, dolabını düzensiz ve kirli tutarak, dolabında yiyecek maddeleri bulundurmak,
d) Yurt bina ve eşyasının temizliğine özen göstermemek, yurt eşyalarının yerlerini değiştirmek,
e) Yurt içinde, idarenin tespit ettiği veya yasak olan yerlere habersiz ilan yapıştırmak,
f) Yurda iki saate kadar geç giriş yapmak,
g) Yurtta bulunduğu halde yoklama vermemek,
ğ) Genel kaidelere uymayan davranışlarda bulunmak.
Kınama
MADDE 28 - (1) Kınama cezasının verilmesini gerektiren haller şunlardır:
a) Yatakhane, yemekhane, banyo ve okuma salonları ile diğer çalışma, dinlenme, spor alanı ve salonlarına girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak,
b) Yurttan ayrılırken ya da yurt yönetimince gerekli görülen zamanlarda öğrencilerin dolap, sandık ve bavul gibi özel eşyalarını yurt yönetiminin kontrolüne açık bulundurmamak,
c) Yurtta, yemekhane ya da yurt idaresinin göstereceği yerlerden başka yerlerde yemek, çay, kahve gibi şeyler hazırlamak veya yemek, içmek,
ç) İzinsiz olarak mevcut elektrik tesisatlarına harici ilaveler tesis etmek ve idarece izin verilmeyen elektrikli cihazları kullanmak,
d) İdarece, öğrencilerin kullanımına sunulmayan malzemeleri izinsiz kullanmak,
e) Yurt hizmet personelini, özel işlerde kullanmak veya buna zorlamak,
f) Başkasına ait eşyayı izinsiz kullanmak, eşyasına zarar vermek ve yatakhane arkadaşları ile geçimsizlik yapmak,
g) Yurt idaresine yanlış bilgiler vermek, beyannameleri yanlış doldurmak,
ğ) Yurt içinde kumar aletleri ile oyun oynamak, oynatmak veya bulundurmak,
h) Banyo ve tuvalet kapılarına, soyunma dolaplarına çirkin yazılar yazmak, resim yapmak veya asmak,
ı) Kılık ve kıyafet konusunda yurt idaresinin uyarılarını dikkate almamak,
i) Yurda iki saatten fazla geç giriş yapmak veya geceyi dışarıda geçirmek,
j) İzinli olduğu halde idarenin haberi olmaksızın yurtta kalmaya devam etmek,
k) Daha önce uyarma cezası almış olduğu halde, tekrar uyarma cezasını gerektiren herhangi bir kuralı ihlal etmiş olmak,
l) İdareye yapılacak ödemeleri on beş (15) gün geciktirmek,
m) Yukarıda yazılanlar dışında ve bunlara benzer davranışlarda bulunmak.
 
Yurttan geçici çıkarma
MADDE 29 - (1) Yurttan geçici çıkarma cezasını gerektiren davranışlar şunlardır:
a) Yurt idarecilerine ve personeline karşı küfür, hakaret, tahkir ve tehdit edici sözlü veya yazılı beyanda bulunmak veya karşı gelmek,
b) Alkollü içki almış olarak yurda gelmek, yurt içinde alkollü içki içmek veya bulundurmak, sarhoşluk sebebiyle yurt içinde huzur bozucu davranışlarda bulunmak,
 
c) Yurdun herhangi bir yerine ahlak ve adaba aykırı yazı yazmak, resim yapmak, asmak veya internet üzerinden ahlak ve adaba aykırı resim, film, yazı göndermek, indirmek ayrıca ahlaki ve ideolojik vb. yasak olan siteleri ziyaret etmek,
ç) Yurt idaresinin astığı veya müsaadesi ile asılmış emir veya ilanları koparmak, yırtmak, değiştirmek,
d) Yurt içinde veya dışında arkadaşlarını ya da başkalarını dövmek, küçük düşürmek,  hakaret etmek veya küfür etmek,
e) Yurda ait eşya ve malzemelere zarar vermek, izinsiz olarak dışarıya çıkarmak,
f) İdarenin haberi olmaksızın yurda yatılı misafir kabul etmek,
g) Bulundurulması uygun olmayan kitap, dergi gibi yayın, araç ve gereçleri yurda getirmek, arkadaşlarına dağıtmak veya göstermek,
ğ) Yurt idaresince ilan olunan veya verilen emirlere uymamak,
h) Yoklamadan sonra yurdu terk etmek,
ı) Bir ay içerisinde toplam iki (2) günden onbeş (15) güne kadar,  idarece kabul edilir mazereti olmaksızın yurda gelmemek, 
i) İdareye yapılacak ödemeleri bir (1) ay geciktirmek,
j) Daha önce kınama cezası almış olduğu halde tekrar kınama cezasını gerektiren herhangi bir suç işlemiş olmak,
k) Yasak olan yerlerde sigara içmek,
l) Yurt idaresinden habersiz yurt binası, eklentileri ve yurtta barınan öğrencilerin görüntülerini internet üzerinden yayınlamak,
m) Yukarıda yazılanlar dışında ve bunlara benzer davranışlarda bulunmak.
 
Yurttan süresiz çıkarma
MADDE 30 - (1) Yurttan süresiz çıkarma cezasını gerektiren haller şunlardır:
a) Yurdun içinde veya dışında hırsızlık yapmak.
b) Yurtta görevli kişileri dövmek, yaralamak,
c) Yaralama, adam öldürme, kapkaç, gasp, tecavüz vb. suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü olmak,
ç) Yurdun içinde veya dışında iffete aykırı hareketleri alışkanlık haline getirmek veya bu hareketleri teşvik etmek,
d) Yurdun içinde veya dışında kesici, delici, patlayıcı, silah, fişek vb. bulundurmak, satmak ve herhangi bir kimseyi bunlarla yaralamak,
e) Boykot veya işgal gibi davranışlarda bulunmak, arkadaşlarını toplu olarak yöneticilere, idareye karşı eyleme geçirmek veya teşvik ve tahrik etmek,
f) Siyasi nitelikte yasak olan bildiri bulundurmak, dağıtmak, afiş asmak, yazı yazmak, internet üzerinden veya ferdi olarak propaganda yapmak, 
g) İdeolojik ayrılıklar nedeniyle olay çıkarmak, her türlü şiddet eylemine başvurmak veya ideolojik gruplar oluşturmak, bunlara katılmak, liderlik etmek,
ğ) Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya satmak,
h) İdareye yapılacak ödemeleri iki (2) ay geciktirmek,
ı) İnternet ve medya aracılığıyla yurdun içinde veya dışında siyasi ve ideolojik propaganda yapmak,
i) Daha önce yurttan geçici çıkarma cezası almış olduğu halde tekrar geçici çıkarma cezasını gerektiren herhangi bir suç işlemiş olmak,
j) Yurda ait eşya ve malzemelerine bilerek zarar vermek,
k) Yukarıda yazılanlar dışında ve bunlara benzer davranışlarda bulunmak.
 
Disiplin notu
MADDE 31 -
(1) Yurdun işleyişi ve düzeni açısından disiplinin tesis olunması için her öğrenciye, bir öğretim yılı için disiplin notu tespit edilmiştir. Bu not yüz (100) puandan oluşur. Bir öğretim yılı içinde aldığı ceza puanlarıyla bu disiplin notunu sıfırlayan öğrenciler iki (2) ay süre ile yurttan uzaklaştırılır.
(2) Öğrencinin yıl içindeki almış olduğu ceza puanlarının yarısı bir sonraki eğitim öğretim yılına aktarılır. Öğrencinin disiplin notu olan yüz (100) puanından bu aktarılan ceza puanı düşürülür, öğrenci kalan puanı ile eğitim öğretim yılına devam eder.
(3) Ceza puanı verilmesini gerektiren haller şunlardır:
a) Uyarma cezası alan her öğrenciye bu cezasına ilaveten her seferinde beş (5) puan,
b) Kınama cezası alan her öğrenciye bu cezasına ilaveten her seferinde on (10) puan,
c) Bir hafta süre ile yurttan geçici çıkartma cezası alan her öğrenciye bu cezasına ilaveten her seferinde on beş (15) puan,
ç) On beş (15) gün süreyle yurttan geçici çıkartma cezası alan her öğrenciye bu cezasına ilaveten her seferinde otuz (30) puan,
d) On beş (15) günden fazla süreyle yurttan geçici çıkartma cezası alan her öğrenciye, bu cezasına ilaveten, her seferinde kırk (40) ceza puanı verilir ve bu puanlar disiplin notundan düşülür.
(4) Re’sen verilen cezalarda yukarıdaki puanların yarısı indirilir.